508 056 531 / 602 689 901
·
biuro@lawandtaxcare.com
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Skontaktuj się z nami

Co warto wiedzieć przed kontrolą podatkową?

Kontrola podatkowa, choć często źródło znacznego stresu dla przedsiębiorców, nie musi być przyczyną niepokoju, jeśli jesteśmy odpowiednio przygotowani. Znajomość swoich praw, obowiązków oraz podstawowych procedur kontrolnych może znacząco przyczynić się do zminimalizowania stresu związanego z takimi działaniami. Warto być świadomym, jakie dokumenty mogą być żądane przez urzędników, jakie są prawa i obowiązki zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, oraz jakie kroki można podjąć, aby kontrola podatkowa przebiegła bez niepotrzebnych komplikacji. W niniejszym artykule przybliżamy kluczowe aspekty kontroli podatkowej, które każdy przedsiębiorca powinien znać przed jej rozpoczęciem. Pozwoli to zmniejszyć poczucie niepewności i pozwoli podejść do wizyty kontrolnej z większym spokojem i profesjonalizmem.

Na czym polega kontrola podatkowa?

Kontrola podatkowa to istotny element systemu finansowego, który ma na celu weryfikację, czy podatnicy, płatnicy oraz inkasenci prawidłowo wywiązują się z obowiązków podatkowych. Jest to proces szczegółowy, regulowany przepisami prawa, w tym głównie Ordynacją podatkową oraz Ustawą o prawie przedsiębiorców. Kluczowym założeniem kontroli jest zapewnienie prawidłowości i uczciwości w obrębie systemu podatkowego, a także wykrycie ewentualnych błędów.

Kontrola podatkowa zwykle rozpoczyna się od oficjalnego zawiadomienia, które musi spełniać określone wymogi prawne i być dostarczone kontrolowanemu z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwala to na odpowiednie przygotowanie i zebranie niezbędnych dokumentów. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie firmy lub innym miejscu, gdzie przechowywana jest dokumentacja.

Osoby przeprowadzające kontrolę – zazwyczaj naczelnik urzędu skarbowego czy kierownik urzędu celnego – są upoważnione przez organ podatkowy i posiadają wyraźnie określony zakres działań. Nie mogą przekroczyć granic zaznaczonych w upoważnieniu, co stanowi ochronę dla przedsiębiorcy przed nadużyciami.

Jak przygotować dokumentację podatkową przed kontrolą?

Przygotowanie dokumentacji podatkowej przed kontrolą to kluczowy proces, który może znacząco wpłynąć na wynik audytu oraz oszczędzić niepotrzebnego stresu. Aby ułatwić ten proces, warto zastosować się do kilku praktycznych wskazówek.

Analiza zawiadomienia o kontroli

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza otrzymanego zawiadomienia o kontroli. Należy zwrócić uwagę na zakres kontroli, okres oraz rodzaje podatków, które będą weryfikowane. To pozwoli precyzyjnie przygotować odpowiednie dokumenty. 

Kompletowanie dokumentacji

Warto sprawdzić, czy wszystkie dokumenty są kompletne i czy dotyczą okresu objętego kontrolą. Do podstawowych dokumentów należą faktury, deklaracje podatkowe, księgi rachunkowe, ewidencje zatrudnienia oraz inne specyficzne dla danego biznesu dokumenty, takie jak raporty z kasy fiskalnej czy ewidencje przebiegu pojazdów.

Korekty i poprawki

Jeśli w trakcie przygotowań znajdziemy błędy lub nieścisłości, istotne jest, aby skorygować je przed rozpoczęciem kontroli. Można to zrobić przez wystawienie faktur korygujących, korekty deklaracji podatkowych czy poprawę zapisów w księgach rachunkowych. Dokonanie korekt przed kontrolą może znacząco poprawić wyniki audytu.

Tłumaczenia dokumentów

W przypadku dokumentów w języku obcym, przed kontrolą należy zadbać o ich przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. To ważne, ponieważ dokumenty muszą być zrozumiałe dla kontrolujących.

Wsparcie prawne

Współpraca z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie podatkowym może pomóc nie tylko w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji, ale także doradzić, jak postępować w trakcie audytu. Profesjonalni pełnomocnicy mogą również reprezentować interesy firmy podczas kontroli.

Czy kontroler podatkowy może wejść do firmy bez uprzedzenia?

Zasadniczo, kontrola podatkowa wymaga uprzedniego powiadomienia przedsiębiorcy. Zgodnie z zapisami w Ordynacji podatkowej, organ podatkowy jest zobowiązany zawiadomić kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. Termin taki pozwala na właściwe przygotowanie i zapewnienie dostępu do wszelkich wymaganych dokumentów.

Jednakże, istnieją wyjątkowe okoliczności, kiedy kontroler podatkowy może przystąpić do działań kontrolnych bez uprzedzenia. Dozwolone jest to w sytuacjach, które wymagają natychmiastowej reakcji w celu zapobiegania przestępstwom skarbowym, kontroli niezgłoszonej działalności gospodarczej, czy w przypadku wątpliwości dotyczących zwrotów lub nadpłat podatku VAT.

Takie działanie musi być jednak odpowiednio uzasadnione. Organy podatkowe są zobowiązane do pisemnego uzasadnienia przyczyn przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli takie uzasadnienie nie zostanie przedstawione, przedsiębiorca ma prawo złożyć sprzeciw.

Co robić, gdy uznajemy kontrolę za nieprawidłową?

Gdy przedsiębiorca uznaje kontrolę podatkową za nieprawidłową, ma do dyspozycji szereg prawnych mechanizmów ochrony, które umożliwiają mu skuteczną obronę. Znajomość tych narzędzi jest kluczowa w odpowiednim zarządzaniu sytuacją i minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków kontroli.

Przedsiębiorca ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach kontrolnych, co umożliwia bezpośrednie śledzenie przebiegu kontroli i reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Może również wyznaczyć pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy. W trakcie kontroli, może zgłaszać zastrzeżenia dotyczące jej przebiegu, które muszą być uwzględnione w protokole kontroli. Daje to podstawę do dalszego podważania wyników audytu w postępowaniu odwoławczym.

Jeśli kontrola przeprowadzana jest z naruszeniem przepisów, przedsiębiorca ma też prawo złożyć sprzeciw wobec podjęcia lub kontynuacji czynności kontrolnych. Sprzeciw powinien być złożony pisemnie i zawierać uzasadnienie. Kontroler w odpowiedzi na sprzeciw powinien wstrzymać czynności kontrolne do czasu rozpatrzenia sprawy przez odpowiedni organ. W przypadku, gdy kontrola przyniosła szkody wynikające z nieprawidłowości jej przeprowadzenia, przedsiębiorca może wnioskować o odszkodowanie. To prawo wynika z ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej za działania władzy.

Ważne jest, aby dokumentować wszelkie nieprawidłowości podczas kontroli, np. poprzez robienie notatek, zdjęć, czy nagrań (zachowując przy tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa). Po zakończeniu kontroli, jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z jej wynikami, może skierować skargi do wyższych instancji organów podatkowych lub do sądu administracyjnego.

Warto zatem rozważyć współpracę z profesjonalną kancelarią prawną, taką jak Law & Tax Care, która specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Dzięki wsparciu doświadczonych prawników i doradców podatkowych, każdy przedsiębiorca może być pewien, że jego sprawy podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Profesjonalna pomoc prawna nie tylko zwiększa szanse na pomyślny przebieg kontroli, ale także pomaga w optymalnym zarządzaniu podatkami i minimalizacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.

Leave a Reply