508 056 531 / 602 689 901
·
biuro@lawandtaxcare.com
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Skontaktuj się z nami

POSTĘPOWANIA SĄDOWE NOWY SĄCZ

Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów

Postępowania sądowe są istotnym elementem systemu prawnego, który umożliwia rozstrzygnięcie sporów i ochronę praw obywateli. Kancelaria prawna Law & Tax Care to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy pomagają klientom w procesie przeprowadzenia takiego postępowania. Proces obejmuje nie tylko przygotowanie i złożenie odpowiednich pism procesowych, ale również reprezentację klienta przed sądem oraz udzielanie niezbędnych porad prawnych na każdym etapie postępowania. Dzięki wiedzy i doświadczeniu prawników, kancelaria prawna zapewnia profesjonalne wsparcie, pomagając klientom w skutecznym dochodzeniu swoich praw przed sądem.

Sprawy cywilne i gospodarcze

Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej, na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej. W tym w szczególności:
• sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego
lub postępowania egzekucyjnego w administracji
• reprezentację w postepowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska czy Komisją Nadzoru Finansowego
• reprezentowanie w postępowaniach nadzwyczajnych przed w/w organami, w tym w zakresie wznowienia postepowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych
• reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,
• reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
• zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej
W tych obszarach koncentrujemy swoje działania przede wszystkim na:
• reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
• reprezentacji inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie administracyjnych aspektów przygotowania inwestycji w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszeń i pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych
• reprezentacji przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami we wszystkich ww. zakresach ich działalności

Sprawy administracyjne

Ważnym elementem postępowania sądowego jest rozwiązywanie sporów w sposób legalny i zgodny z przepisami prawa, co umożliwia uzyskanie satysfakcjonującego wyroku dla stron. Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:
• sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego
lub postępowania egzekucyjnego w administracji
• reprezentację w postepowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska czy Komisją Nadzoru Finansowego
• reprezentowanie w postępowaniach nadzwyczajnych przed w/w organami, w tym w zakresie wznowienia postepowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych
• reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,
• reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
• zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej
W tych obszarach koncentrujemy swoje działania przede wszystkim na:
• reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
• reprezentacji inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie administracyjnych aspektów przygotowania inwestycji w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszeń i pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych
• reprezentacji przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami we wszystkich ww. zakresach ich działalności

Odpowiedzialność zarządów spółek - sprawy karne i karno - skarbowe

Oferujemy zastępstwo w procesie karnym, a także występowanie w postępowaniu karnym i karnoskarbowym w charakterze obrońcy, gdy oskarżony jest klientem kancelarii.